Behandling af dine personoplysninger ved udbetaling af varmecheck

Nedenfor kan du læse mere om behandlingen af dine personoplysninger og dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forbindelse med udbetaling af varmechecken.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Energistyrelsen er dataansvarlig:
Carsten Niebuhrs Gade 43,
1577 København V.

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Formålet med behandlingen af personnumre, adresseoplysninger og indkomstoplysninger er at udsøge de berettigede borgere til udbetaling af varmecheck i henhold til lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022. 

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger følger af:

  • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e  
  • databeskyttelseslovens § 11, stk. 1
  • lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 14, stk. 1-5

Videregives eller overlades dine oplysninger?
Dit cpr. nummer bliver videregivet til ATP med henblik på at foretage udbetaling af varmechecken i medfør af lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 13, stk. 2. Dine personoplysninger bliver herudover ikke videregivet til andre, medmindre vi er retligt forpligtet hertil.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål de er indsamlet. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os og identificere dig. Dine rettigheder omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet (i visse situationer)
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Kontaktoplysninger

Energistyrelsen
Såfremt du ønsker at udøve din ret til dine rettigheder, kan du tage kontakt til Energistyrelsen på varmecheckgdpr@ens.dk.

Databeskyttelsesrådgiver
Såfremt du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger kan du henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@kefm.dk.

Datatilsynet
Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du tage kontakt til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Øvrige indberetningsmuligheder
Du kan istedet for at anvende Energistyrelsens whistleblowerordning også vælge at indberette via Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, eksempelvis hvis du er bekymret for repressalier. Datatilsynets eksterne whistleblowerordning kan tilgås via Whistleblowerordningen i Datatilsynet. Der gøres særligt opmærksom på, at du frit kan vælge mellem Energistyrelsens interne whistleblowerordning og Datatilsynets eksterne whistleblowerordning.

Klagemuligheder
Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 København.