Opfylder du betingelserne og modtog du ikke en varmecheck i 2022?

Den 14. marts 2023 åbner den supplerende ansøgningsrunde for varmechecken. Ansøgningsrunden er åben i 8 uger. Der er således ikke tale om et først-til-mølle-princip.

Langt størstedelen af de husstande, der er berettiget til en varmecheck, har modtaget 6.000 kr. i 2022. Ansøgningsrunden er en opfølgning på den varmecheck der blev udbetalt automatisk i august 2022.

Søg kun, hvis du mener, du er berettiget til en varmecheck og endnu ikke har fået den udbetalt.

Det er samme skæringsdatoer og registeroplysninger, der bruges i ansøgningsrunden, som blev anvendt til den automatiske udbetaling.

Du kan ikke søge, hvis din husstand allerede har fået udbetalt en varmecheck.

Din husstand skal opfylde 2 betingelser

Betingelse 1 - Varmekilde

Din husstand havde en varmekilde d. 1. januar 2022 ifølge BBR, som er omfattet af loven.

- Naturgas
- Fjernvarme fra bestemte fjernvarmenet med høj gas- og/eller elandel
- Elektricitet (+1.500 kWh i december 2021)

- Træpiller
- Gasværkgas
- Fast brændsel
- Halm

Betingelse 2 - Indtægt

Din husstands samlede årsindkomst i 2020 må ikke overstige 650.000 kr. (706.0000 kr før arbejdsmarkedsbidrag).

Husstanden omfatter de personer, der d. 1. januar 2022 var registreret på adressen.

Indkomsten opgøres på baggrund af den gældende årsopgørelse for 2020 pr. 1. april 2022.

Opfylder du betingelserne og modtog du ikke en varmecheck i 2022?

Den 14. marts 2023 åbner den supplerende ansøgningsrunde for varmechecken. Ansøgningsrunden er åben i 8 uger. Der er således ikke tale om et først-til-mølle-princip.

Langt størstedelen af de husstande, der er berettiget til en varmecheck, har modtaget 6.000 kr. i 2022. Ansøgningsrunden er en opfølgning på den varmecheck der blev udbetalt automatisk i august 2022.

Søg kun, hvis du mener, du er berettiget til en varmecheck og endnu ikke har fået den udbetalt.

Det er samme skæringsdatoer og registeroplysninger, der bruges i ansøgningsrunden, som blev anvendt til den automatiske udbetaling.

Du kan ikke søge, hvis din husstand allerede har fået udbetalt en varmecheck.

Din husstand skal opfylde 2 betingelser

Betingelse 1 - Varmekilde

Din husstand havde en varmekilde d. 1. januar 2022 ifølge BBR, som er omfattet af loven.

- Naturgas
- Fjernvarme fra bestemte fjernvarmenet med høj gas- og/eller elandel
- Elektricitet (+1.500 kWh i december 2021)

- Træpiller
- Gasværkgas
- Fast brændsel
- Halm

Betingelse 2 - Indtægt

Din husstands samlede årsindkomst i 2020 må ikke overstige 650.000 kr. (706.0000 kr før arbejdsmarkedsbidrag).

Husstanden omfatter de personer, der d. 1. januar 2022 var registreret på adressen.

Indkomsten opgøres på baggrund af den gældende årsopgørelse for 2020 pr. 1. april 2022.

Spørgs­mål og svar

Hvad er varmechecken?

Varmechecken er et engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022. Læs loven om varmechecken her.

Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme af den 11.02.22

Over en milliard kroner til øget varmehjælp af den 30.03.22

Åbning af Ansøgningsportalen

Få direkte besked, når ansøgningsportalen åbner.

Jeg opfylder kriterierne, men har ikke fået varmechecken i den automatiske udbetaling i august 2022

Der kan være tilfælde, hvor manglende, uklare eller fejlagtige data omkring varmekilde og indkomst eller fravær af NemKonto kan betyde, at en husstand er berettiget, selvom varmechecken ikke er modtaget.

14. marts 2023 åbner ansøgningsportalen, hvor husstande kan søge om varmechecken, såfremt man kan dokumentere, at husstanden er berettiget efter lovens kriterier om indkomst og varmekilde m.v., men pga. fejl i data eller manglende data ikke er med i den automatiske udbetaling.

I ansøgningsportalen, vil hver husstand kunne se mere konkret, om betingelserne for en varmecheck er opfyldt, hvis varmechecken ikke allerede er udbetalt

 

BBR-oplysningerne i den bolig, som jeg ejer og bor i, har været forkerte den 1. januar 2022

Det er boligejers ansvar, at ajourføre BBR-registret med korrekte oplysninger. Hvis det beror på dine egne forhold, at varmekilden i din ejerbolig ikke var registreret korrekt i BBR-registret den 1. januar 2022, vil det ikke være muligt, at få en varmecheck udbetalt i den supplerende ansøgningsrunde. Dette er også gældende, hvis boligen efter den 1. januar 2022 er blevet registreret med korrekt varmekilde i BBR registret. Dette fremgår af lovens § 5 – link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/445

Varmecheckens betydning for andre offentlige ydelser og gæld

Har udbetaling af varmechecken betydning for min udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge?
Udbetaling af varmechecken medfører ikke fradrag i dine arbejdsløshedsdagpenge. Der er i den forbindelse tale om en arbejdsfri indtægt.

Har udbetaling af varmechecken betydning for min kontanthjælp?
Udbetaling af varmechecken medfører ikke fradrag i din kontanthjælp.

Varmecheckens beløb, sammenholdt med din bankkontos øvrige saldo, kan dog få betydning for ydelser og tillæg i kontanthjælpssystemet, grundet den særlige formueregel der siger, at du ikke må have formue på mere end 10.000 kr. (20.000 kr. for samlevende).

Har udbetaling af varmechecken betydning for min ressourceforløbsydelse?
Udbetaling af varmechecken medfører ikke fradrag i din ressourceforløbsydelse.

Har udbetaling af varmechecken betydning for min selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp?
Udbetaling af varmechecken medfører ikke fradrag i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp.

Har udbetaling af varmechecken betydning for andre allerede udbetalte ydelser til dækning af varmeudgifter?
Udbetaling af varmechecken har ikke betydning for følgende typer af ydelser, som allerede er udbetalt, udbetalt som hjælp til varmeudgifter:

 • Støtte efter § 34 i lov om aktiv social politik.
 • Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik.
 • Personligt tillæg efter § 14, stk. 1 eller varmetillæg efter § 14, stk. 2, i lov om social pension.
 • Varmetillæg efter § 17, stk. 1 eller personligt tillæg efter § 17, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Varmechecken kan dog have betydning for fremtidige ydelser af denne type.

Kan mine kreditorer gøre udlæg i varmechecken før denne er udbetalt?
Varmechecken er beskyttet mod udlæg, der kan derfor ikke gøres udlæg heri.

Kan det offentlige modregne min gæld i varmecheckens beløb?
Gæld til det offentlige kan ikke modregnes i varmecheckens beløb.

Kan jeg registrere min husstand til en varmecheck?

Nej. Retten til varmechecken er afhængig af, at din husstand opfylder betingelserne i loven om varmechecken.

Hvem udbetales varmechecken til?

Varmechecken blev automatisk udbetalt til din husstand i august-november 2022, hvis husstanden levede op til betingelserne for at kunne få varmechecken. Den ældste person i husstanden den 1. januar 2022 fik udbetalt varmechecken på sin NemKonto. Tilsvarende vil den ældste i husstanden få udbetalt varmechecken i den supplerende ansøgningsrunde, som åbner 14. marts 2023.

Den, der var ældst i min husstand den 1. januar 2022, er gået bort, hvem får så varmechecken?
Varmechecken udbetales til den, der på udbetalingstidspunktet er ældste levende person i husstanden, hvis den ældste person i husstanden er gået bort siden 1. januar 2022.

I de få tilfælde, hvor der er sket udbetaling til den ældste person i husstanden, selvom personen er gået bort, så har andre husstandsmedlemmer mulighed for at søge om varmechecken i den supplerende ansøgningsrunde, som åbner 14. marts 2023. Du kan få direkte besked i din indbakke, når ansøgningsportalen åbner ved at tilmelde dig med din e-mail – link: https://varmechecken.dk/portal.

Er varmechecken udbetalt til den ældste person i husstanden, og dør personen efter udbetalingen, så er det ikke muligt at søge om en varmecheck.

Er alle personer i husstanden afgået ved døden, udbetales varmechecken ikke.

For at få udbetalt varmechecken, skal den ældste person i husstanden have en NemKonto. Havde den ældste person ikke en NemKonto i 2022, kan du, som del af husstanden søge om varmechecken i ansøgningsrunden, der åbner 14. marts 2023.
Læs her, hvordan du får oprettet en NemKonto – Link: https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/NemKonto

 

 

Hvordan udbetales varmechecken?

Varmechecken udbetales via NemKonto til den ældste i husstanden. Læs mere om NemKonto her.

I særlige tilfælde og under visse forudsætninger, vil varmechecken kunne udbetales til en bankkonto.

Hvornår udbetales varmechecken?

Hovedparten af husstande, der er berettiget til en varmecheck, modtog automatisk varmechecken i perioden august – november 2022.

I ansøgningsrunden, som åbner 14. marts 2023, er det forventningen, at den første udbetaling sker i april og herefter løbende, men sagsbehandlingstiden vil afhænge af den samlede mængde ansøgninger, som Energistyrelsen modtager.

 

Hvad er betingelserne for at kunne få varmechecken?

Det er defineret i loven, at husstande skal opfylde en række betingelser for, at kunne få udbetalt en varmecheck i den supplerende ansøgningsrunde. Lovens udformning giver ikke Energistyrelsen mulighed for at foretage individuelle skøn, der rækker ud over nedenstående kriterier:

 • Husstanden har ikke fået udbetalt en varmecheck i 2022. Husstanden skal i denne sammenhæng forstås som de personer, som var registreret til samme adresse i Det Centrale Personregister (CPR) pr. 1. januar 2022 (baseret på udtræk fra CPR pr. 1. april 2022).
 • Husstandens samlede indkomst i 2020 må ikke være over 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag). Oplysningerne er baseret på udtræk fra skat pr. 1. april 2022 for årsopgørelse 2020.
 • Husstandens bolig skal pr. 1. januar 2022 være registreret i BBR med en af disse tre varmekilder.
  • Naturgas.
  • Fjernvarme med høj gas- og/eller elandel (Se lovens § 3, stk. 1 nr. 2 og 3, samt bilag 1.)
  • Elektricitet (Det kan eksempelvis være varmepumper som primær varmekilde) medet elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021.

 

Husstand og CPR-registrering

Hvad er en husstand?
En husstand er de personer, der den 1. januar 2022 var registreret på den samme adresse i CPR-registret (ifølge oplysninger hentet den 1. april 2022) inkl. logerende med c/o adresse og hjemmeboende børn. Man kan få varmechecken, uanset om man bor i ejer- eller lejebolig, eller er registreret som fastboende i et sommerhus.

Kan jeg få udbetalt en varmecheck, hvis jeg har særlig adressebeskyttelse og ikke fremgår med en adresse af CPR-registret?
I så fald vil du ikke kunne få udbetalt en varmecheck. Din husstand kan dog være berettiget, hvis der bor andre personer, som er registreret i CPR. I så fald vil den ældste registrerede person i din husstand få udbetalt varmechecken.

Varmekilde

Hvilken varmekilde skal man have for at kunne få varmechecken?

Boligen på adressen skal ifølge oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) pr. 1. januar 2022 opvarmes via en af følgende varmekilder:

 1. Naturgas.
 2. Fjernvarme fra bestemte fjernvarmenet med høj gas- og/eller elandel (Se lovens § 3, stk. 1 nr. 2 og 3, samt bilag 1 }
 3. Elektricitet (Det kan eksempelvis være varmepumper som primær varmekilde) med et elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021.
 4. Fjernvarme/blokvarme, hvor den primære opvarmningsform i december 2021 var en af de ovennævnte varmekilder.

Kan jeg få udbetalt en varmecheck, hvis min bolig opvarmes med træpillefyr, oliefyr, jordvarme, varmepumpe, brændeovn eller gasværksgas?

 1. Luft-vand varmepumper og jordvarme: Hvis din bolig opvarmes via luft-vand varmepumper og jordvarme vil den typisk være registreret i BBR med varmekilden ”elektricitet”. Her vil din husstand være berettiget til en varmecheck, hvis denne opfylder de øvrige betingelser.
 2. Træpillefyr, oliefyr, brændeovn og gasværksgas: Hvis din bolig er registreret i BBR med en af disse varmekilder, vil din husstand som udgangspunkt ikke have ret til udbetaling af en varmecheck. Dette følger af de politiske aftaler om varmechecken, hvor man har valgt at fokusere på de varmekilder, som alt andet lige har oplevet de største varmeprisstigninger fra fyringssæsonen 2020-21 til fyringssæsonen 2021-22.

Kan jeg få udbetalt varmecheck, hvis min bolig opvarmes af en kombination af forskellige varmekilder, og en af dem er gas eller elektricitet?
Ja, hvis boligen er registreret med gas som den primære opvarmningskilde i BBR eller hvis boligen er registreret med elektricitet som den primære opvarmningskilde og husstanden samtidig havde et elforbrug på mindst 1.500 kWh i december 2021.

Min bolig var registret med elektricitet i BBR den 1. januar 2022, men havde et forbrug under 1.500 kWh i december 2021. Kan jeg så ikke få varmechecken?
Nej, det er en betingelse for at få varmechecken at forbruget af el var over 1.500 kWh i december 2021. Den politiske aftale om varmechecken havde til formål at hjælpe de husstande som havde de største prisstigninger på varme i fyringssæsonen 2021-22. Udgangspunktet var at inkludere varmekilder med prisstigninger i samme størrelsesorden som gasfyrede boliger. Forbrugsgrænsen for el blev fastsat til 1.500 kWh, fordi det svarede til den forventede prisstigning en husstand på 85 m2 opvarmet med gasfyr ville opleve.

Min varmekilde var registret forkert i BBR den 1. januar 2022. Kan jeg så ikke få varmechecken
I visse tilfælde kan der være mulighed for at søge om varmechecken, når ansøgningsrunden åbner 14. marts 2023. Det er der, hvor fejlregisteringen i BBR skyldes andre end husstandsmedlemmerne, f.eks. hvis en udlejer ikke har fået ændret BBR oplysningerne omkring varmekilden, eller kommunen ikke har fået godkendt anmodningen om ændringerne inden 1. januar 2022. Du kan få direkte besked din indbakke, når ansøgningsportalen åbner ved at tilmelde dig med din e-mail – https://varmechecken.dk/portal

Indkomst

Medregnes mit hjemmeboende barns indkomst i husstandsindkomsten?
Ja, hvis dit barn er registreret på adressen i CPR-registret.

Hvordan opgøres husstandsindkomsten?
Husstandsindkomsten udgør summen af alle de personers indkomst for skatteåret 2020, som er registreret på adressen i CPR-registret.

Hvordan opgøres en persons indkomst for skatteåret 2020?
En persons indkomst opgøres som den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de nævnte grundbeløb og fradrag. Den gældende årsopgørelse for 2020 anvendes.

Hvordan opgøres en persons indkomst, som ikke har en gældende årsopgørelse for 2020?
I så fald anses en persons indkomst for at være:

 • 140.000 kr. for personer der den 1. januar 2022 var fyldt 30 år.
 • 90.000 kr. for personer der den 1. januar 2022 var fyldt 18 år, men ikke var fyldt 30 år endnu.
 • 0 kr. for personer, der den 1. januar 2022 endnu ikke var fyldt 18 år.

Er varmechecken skattefri?
Ja, varmechecken er skattefri.

Indberettes varmechecken til Indkomstregisteret?
Udbetaling af varmechecken indberettes ikke til Indkomstregistret.

Hvorfor har jeg fået varmechecken (jeg vil gerne betale tilbage)

Din hustand har fået udbetalt en varmecheck på 6.000 kr., fordi hustanden gennem de tilgængelige datakilder er registeret som berettiget. Uanset evt. fejlagtige oplysninger i disse datakilder, såsom forkert registreret varmekilde i BBR den 1. januar 2022, så er I fortsat berettigede til varmechecken. Derfor skal I ikke tilbagebetale de 6.000 kr.

Klage

Ifølge Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 er der ikke mulighed for at klage over en afgørelse til Energistyrelsen eller anden administrativ myndighed.

Få nyheder om varmechecken i din indbakke

Få direkte besked, når der er vigtigt nyt om varmechecken og når ansøgningsportalen åbner.
Du skal blot indtaste din mail nedenfor og bekræfte din tilmelding ved at klikke "bekræft", når du kort efter modtager en tilmeldingsmail. Tjek dit spamfilter, hvis du ikke kan finde mailen.